• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası

ERA HUKUK BÜROSU

İYİ GÜNLER DİLER

Site Haritası
LİNKLER

 

E- Uygulamalar

                                                       Arabuluculuk Üc. Hesaplama

 

VEKALETNAME BİLGİLERİ

Vekaletname Bilgileri;
 Av.Özcan Yeşilyaprak
Adres              : Çalışlar Cd No:59/7 Bahçelievler/İstanbul
 
Vergi Dairesi  : Merter VD 
Vergi No         :9510069435
T.C.Kimlik       :40573169094 
Baro                :İstanbul Barosu
Baro Sicil        :21381
 
 
 
Vekaletname Verirken Dikkat Edilecek Hususlar.
Şirket Vekaletnamesi : Şirket adına çıkartılacak vekâletlerde şirket yetkilisinin imza sirküleri ve Ticaret sicil Gazetesi ile birlikte notere gitmesi gerekmekte olup, şirket adına vekâleten şahsı adına asaleten ibaresi kullanılması halinde tek bir vekaletname ile  hem şirketiniz için hem de şahsınız için vekâlet vermiş olursunuz.
Boşanma Ve Tanıma Tenfiz Davası : Boşanma vekaleti ya da tanıma tenfiz davası olduğu notere mutlaka söylenmelidir. Notere 2 fotoğrafla ve nüfus cüzdanı yada ehliyet ile gidilmelidir.
 
VEKALETNAME ÖRNEKLERİ;
 
GENEL VEKALETNAME
VEKİL EDEN      :  

VEKİLLERİ        :  


Benim/bizim başkalarına karşı açmış ve açacak olduğumuz yada bana/bize karşı başkaları tarafından açılmış ve açılacak dava ve takipler ve her türlü yargı işlemi nedeni ile T.C yargı organlarının tümünde, resmi daire ve kuruluşlarının her bölüm ve derecesinde, tüm biçimlerde ve şekilde temsile, hak ve çıkarlarımı korumaya, savunmaya ve elde etmem için uygun göreceği bütün işlemleri yapmaya izlemeye, tamamlamaya, ve bitirmeye, davalar açmaya, açılmış davalara katılmaya, takibe ve neticelendirmeye, haklarımı güçlendirmek için sözleşme yapmaya ve hakem tayinine, evrak ve belgeleri almaya, tanık, bilirkişi göstermeye, PTT aracılığı ile bildirim yapmaya ve almaya, tanık göstermeye, karşı taraftan gönderilenleri kabul veya redde, protesto, yazılı bildirim düzenlemeye, gönderilenlere cevap vermeye, yemin teklif, kabul ve reddine, keşif yaptırmaya, keşiflerde hazır bulunmaya, keşif raporlarına itiraza, yeniden keşif talebinde bulunmaya, davaların iyileştirilmesi ile düzeltilmesini talep etmeye, delilleri tespit ettirmeye, eşya hapsi istemeye, ihtiyati ve icrai tedbir ve hacizler yapmaya ve kaldırmaya, konkordato isteminin bağıtlanmasına kabul ve itiraza ve kaldırmaya, onay vermeye, imzaya, iflas istemeye ve istenilen iflası reddetmeye, iflas idaresi üyelerinin atama ve görevden alınmasına, icra daireleri, Yargıtay, Sayıştay, Danıştay, Bölge İdare Mahkemeleri, Vergi Mahkemeleri ve Devlet Güvenlik Mahkemeleri ile yasalarla kurulmuş yada kurulacak yargı organlarının tümünde gerekli her türlü yasal işlemleri yapmaya, işleri takibe, mürafaya, kararları temyiz etmeye, kararların düzeltilmesi ve yargılamanın iadesini istemeye, hakim, bilirkişi-hakem-şahit,
katipleri şikayete ve redde, davanın başka yere gönderilmesine, duruşmalara katılmaya, elden evrak alıp vermeye, kayıt ve örnekler çıkartmaya, dosyaları inceleme ve araştırmaya, örnek almaya, yanlışlıkları düzeltmeye, tutanakları imzalamaya, itiraza, her biçimdeki yasal işlemleri izleme ve sonuçlandırmaya, duruşma dışı tutulmamı talep etmeye, tüm kararların yerine getirilmesini ilgili kuruluşlardan istemeye, icra satışlarına katılmaya, pey sürmeye, eksiltmeye ve arttırmaya, satın almaya, satın alınan taşınmazların adıma tesçilini yaptırmaya, bu konuda gerekli tüm evrakları düzenleme ve imzalamaya, teminat ve depozitolarını yatırmaya, geri almaya, mahçuz malları talep etmeye, teslim almaya vr teslim etmeye, mal bildiriminde bulunmaya, sulhe, feragate, ahzu kabz`a, kabule, tevkile, dava ve temyizden feragate, adli sicil kaydı alınmasına diğer avukatlar ile birlikte veya ayrı ayrı çalışmaya, gerektiğinde azil etmeye, aldığı paraları elinde tutmaya, gerektiğinde yargı gideri olarak harcama yapmaya, adıma anlaşmalar yapmaya, para makbuzu düzenlemeye, ilişiksizlik ile dava ve takipleri sonuçlandırma belgesi düzenlemeye, davaları reddetmeye, adıma kira sözleşmesi düzenlemeye, kira şartlarını kararlaştırmaya, kira bedellerini tahsil etmeye    İSTANBUL Barosu avukatlarından ………………………………………………………………………………….......……………… …………………   tarafımdan vekil olarak tayin edildi.


 
 
Vekalet Veren: 

 
 
 
ÖZEL VEKALETNAME ÖRNEĞİ 

Boşanma ve Tanıma Tenfiz Davaları için;

TC Mahkemelerinde, boşanma davası açmaya, davayı kabule, temyizden feragate, ve Nufus Müdürlüğünde hertürlü işlemi yapmaya Aleyhime açılmış ve açılacak dava ve takiplerden dolayı  T.C Yargı organlarının, meclislerinin daire ve kuruluşlarının her kısım ve derecesinde, her yol ve sıfatla beni temsile hak ve menfaatlerimi korumaya,keza eşim ………………………….’ ın aleyhine açtığım veya eşim …………………………..’ ın benim aleyhine açacağı BOŞANMA,  davaları ile ilgili Keza Türkiye dışında başka ülke ahkemelerinin ermiş olduğu boşanma davama ilişkin kararların TANINMASI VE TENFİZİ davaları ile  sair  kurumlar ve kişiler aleyhine davalar açmaya, icra takibinde
bulunmaya, açılmış davalara katılmaya, takibe ve neticelendirmeye, teslim edilecek evrakları ilgili kurumlara teslim etmeye tahkime ve hakem tayinine, her nevi dilekçe ve evrakları beni temsilen kendi imzası ile ilgili kurum ve kuruluşlara vermeye, tebliğ ve tebellüğe, tanık, bilirkişi göstermeye, karşı taraftan gösterilenleri kabul veya redde, protesto, ihtarname ve ibraname keşidesine, keşide olunanlara cevap vermeye, yemin teklifi ve kabul ve redde, keşif yaptırmaya, keşiflerde hazır bulunmaya, keşif raporlarına itirazlara, yeniden keşif talebinde bulunmaya, ihtiyati ve icra-i tedbir ve hacizler yaptırmaya ve kaldırtmaya, İcra Daireleri, Yargıtay, Sayıştay, Bölge İdare Mahkemeleri, vergi mahkemeleri ve Devlet Güvenlik Mahkemeleri ile yasalarla kurulmuş ve kurulacak yargı organları ve diğer devlet dairelerinin tümünde gerekli her türlü kanuni işlemleri yapmaya, işleri takibe, murafaaya, kararları temyize, kararların düzeltilmesi ve yargılamanın  iadesini  istemeye, hakim, bilirkişi, hakem , şahit, katip ve bilirkişileri şikayete ve redde, dava nakline, duruşmalara katılmaya, elden evrak alıp vermeye, kayıt ve suretler çıkartmaya, dosyaları tetkike, yanlışlıkları düzelttirmeye, vergi daireleri, vergi itiraz, takdir, temyiz ve il uzlaşma komisyonları ile yasalarla bu konuda kurulmuş ve bundan sonra kurulacak organlarda beni temsile, uzlaşma  talebinde bulunmaya, tutanakları imzalamaya, itiraza, gerekli yasal işlemleri takip ve neticelendirmeye , duruşmalardan vareste tutulmam yolunda talepte bulunmaya, tüm kararların infazını ilgili kuruluşlardan istemeye, ahzu kabza, sulh ve ibraya, davayı kabul ve redde, davadan feragati ve feragati davayı kabule, temyizden feragate ve temyizden feragati kabule, başkalarını tevkil, teşrik ve azle yetkili olmak  üzere İSTANBUL BAROSUNA, ........................………sicil ile kayıtlı,    …….......................……………… adresinde ikamet eden AVUKAT…………….. Tarafımdan vekil kılınmıştır.
 
Vekâletname veren  :
Adresi                       :
T.C.Kimlik No             :  


 
Döviz Bilgileri
AlışSatış
Dolar31.217331.3424
Euro33.756133.8913
WhatsApp
e-ödeme
Hesaplama Araçları

İstanbul Barosu

TBB HesaplamaBarolarbirliği

Arabuluculuk Üc. Hesaplama

Genel Hesaplamalar

EN AZ ÜCRET

Sorgulama Hizmetleri

 
 
 
 
 
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam4
Toplam Ziyaret30035